* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
map

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާތަށް
ކޯޑް
ދާއިރާގެ ނަން
ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން
ހޮވާނެ އަދަދު
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލީ ޖުމްލަ ކެންޑިޑޭޓުން: 12

ރަށު ކައުންސިލްތައް
ރަށުގެ ނަން
ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން
ހޮވާނެ އަދަދު
ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލީ ޖުމްލަ ކެންޑިޑޭޓުން: 79


މިއަތޮޅަށް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީތަކުން ކުރިމަތިލީ މިންވަރު
ޕާޓީ
ޕާޓީގެ ފުރިހަމަ ނަން
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު
-
 Party Logo  އަމިއްލަ ގޮތުން
6
ކުރިމަތިލީ ޖުމްލަ ކެންޑިޑޭޓުން: 94