* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1506)   ބާތިލް (100)   ސައްޙަ (1516)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3122


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3032
A01 - ހޯރަފުށީ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ތުރާކުނު، އުލިގަން، ހޯރަފުށި
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ޚަލީލް ޢަބްދުﷲ
ދަފްތަރު ނަންބަރު 800 މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

21.41%

(649 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދުފުޅު
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2553 މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.26%

(766 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ފީރޯޒްގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

28.33%

(859 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ މިދުޙަތު
ދަނބުރުއްދޮށުގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.92%

(240 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު އަކްރަމް
ރިވޯޑް، ހއ. ހޯރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.08%

(518 ވޯޓު)