* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1350)   ބާތިލް (108)   ސައްޙަ (1748)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3206


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3496
B05 - ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ކުޅުދުއްފުށި (އުތުރު)
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އާދަމް ވަޙީދު ޢަލީ
ކޯދު / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.8%

(867 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ އިބްރާހީމް
އަބަދަށްފެހި / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.34%

(851 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަޙްމަދު
ގޭޖް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.14%

(844 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ މުޙަންމަދު
ދެރަހަ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

26.72%

(934 ވޯޓު)