* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (565)   ބާތިލް (124)   ސައްޙަ (2054)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2743


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4107
C01 - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ކަނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ބިލަތްފަހި، ފޭދޫ، ނޫމަރާ
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުހައްމަދު އަރީފް އިބްރާހިމް
އައްސޭރި، ށ ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

26.66%

(1095 ވޯޓު)

2 - މުހައްމަދު ޢާރިފް
ރަތްވިލާގެ، ށ ކަނޑިތީމް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

30.41%

(1249 ވޯޓު)

3 - އަބްދުލްކަރީމް އަލީ
އަސަރީގެ، ށ ކަނޑިތީމް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.86%

(980 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ރަޝާދު
މާފޮޅޭގެ، ށ ފޭދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

19.07%

(783 ވޯޓު)