* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1027)   ބާތިލް (122)   ސައްޙަ (1849)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2998


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3698
C02 - މިލަންދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފީވަށް، ނަރުދޫ، މިލަންދޫ
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހިމް ލަތީފް
ބްލޫހެވަން، ށ މިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.87%

(328 ވޯޓު)

2 - މުހައްމަދު ޖިނާހް
އިލަލްޙިޖުރި، ށ މިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.65%

(431 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ފާއިޒް
ދޫރެސް، ށ ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

16.04%

(593 ވޯޓު)

4 - މުހައްމަދު ނަޞީރު
ކަފަމާގެ، ށ ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

17.77%

(657 ވޯޓު)

5 - ފިރާޤް އިބްރާހިމް
ސީސައިޑް، ށ މިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.61%

(910 ވޯޓު)

6 - އަބްދުﷲ އާތިފް
ޕާލްސް، ށ މިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

21.07%

(779 ވޯޓު)