* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1071)   ބާތިލް (96)   ސައްޙަ (1988)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3155


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3976
D01 - ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހެނބަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، މާޅެންދޫ، ލަންދޫ، ކުޑަފަރި
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބުރާހީމް މުޙައްމަދު
ފިނިވާގެ/ ނ. މާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

20.3%

(807 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ ޝަރީފު
ހަވާ/ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

27.09%

(1077 ވޯޓު)

3 - މަޖުދުﷲ ޢަބުދުއްރައްޒާޤު
ރަސްފަރު/ނ. ލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.45%

(972 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ފަހީމް
ހިޔާވަހި/ ނ. ކުޑަފަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

28.17%

(1120 ވޯޓު)