* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1860)   ބާތިލް (28)   ސައްޙަ (1543)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3431


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3085
D02 - މަނަދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މާފަރު، މަނަދޫ، ޅޮހި، މިލަދޫ، މަގޫދޫ
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބުދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު
ވީވަރު/ނ. މިލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.6%

(728 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ބަޝީރު
ރީފް/ ނ.ޅޮހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

26.06%

(804 ވޯޓު)

3 - އަޙުމަދު ޝުޖާއު
ދިލްބަހާރުގެ/ ނ. މަނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.89%

(768 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު މާހިދު މޫސާފުޅު
މ. މަނަދޫގެ/މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.45%

(785 ވޯޓު)