* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1220)   ބާތިލް (110)   ސައްޙަ (2183)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3513


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4365
D03 - ވެލިދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފޮއްދޫ، ހޮޅުދޫ، ވެލިދޫ
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަމްޖަދު ޙުސައިން
އާހަމަ/ ނ. ވެލިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.12%

(1053 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ ފާރިސް ޔޫސުފް
މާއޮޅު/ ނ.ވެލިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

29.71%

(1297 ވޯޓު)

3 - އިސްޙާޤު ރަޝީދު
އާރާމުގެ/ނ.ހޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20.8%

(908 ވޯޓު)

4 - އަޙުމަދު ޢަލީ މަނިކު
ސީވީޑް/ ނ. ހޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.36%

(1107 ވޯޓު)