* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (459)   ބާތިލް (72)   ސައްޙަ (2062)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2593


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4124
A02 - އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: އިހަވަންދޫ، މާރަންދޫ، މޮޅަދޫ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ރާނާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.95%

(1070 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
ހަޒާރުމާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.61%

(1056 ވޯޓު)

3 - ޙުސައިން ޔޫޝަޢު
މޫނިމާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.78%

(1022 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ޖަވްޒް
ހ. ކަރަންކާމާގެ، މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.67%

(976 ވޯޓު)