* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (839)   ބާތިލް (66)   ސައްޙަ (1617)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2522


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3233
E03 - ދުވާފަރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ދުވާފަރު
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ވިޝާމް
އޯކިޑްވިލާ/ ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.15%

(813 ވޯޓު)

2 - އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު
ސޭޑީސައިޑް/ ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.62%

(505 ވޯޓު)

3 - އިސްމާޢީލް ސުހައިލް
ނަސީމީވިލާ/ ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

21.56%

(697 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ފީރޯޒުގެ/ ރ.ކަނދޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.9%

(514 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ފައިޞަލް
ބްލޫހެވަން/ ރ.ކނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.49%

(339 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ސަމީރު
ނިވްސްޓަރ/ ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.29%

(365 ވޯޓު)