* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (987)   ބާތިލް (137)   ސައްޙަ (1588)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2712


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3175
F01 - ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފުޅަދޫ، ފެހެންދޫ، ގޮއިދޫ، ތުޅާދޫ
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
3 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޔޫސުފް
ޗާންދަނީގެ/ބ.ތުޅާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

43.87%

(1393 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ޢާދިލް
ވައިމަތީގެ/ބ.ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

30.33%

(963 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު އަސްރާރު
ހަނދުވަރުމަތީގެ/ބ.ތުޅާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.8%

(819 ވޯޓު)