* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1029)   ބާތިލް (124)   ސައްޙަ (2258)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3411


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4516
F02 - އޭދަފުށި ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހިތަދޫ، އޭދަފުށި، މާޅޮސް
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
8 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ރަފީޢު
ޑޭޒީވިލާ/ބ.އޭދަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.96%

(224 ވޯޓު)

2 - އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (އަބޫބަކުރުކަލޭފާނު)
ކީސްފިލާ/ބ.މާޅޮސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.69%

(889 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލްބާޤިރު އަޙްމަދު
ހަލަވެލި/ބ.އޭދަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.33%

(376 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުއްސަލާމް އިބްރާހީމް
ސްވީޓްޑްރީމް/ބ. މާޅޮސް
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.15%

(368 ވޯޓު)

5 - މަބުރޫކް ނަޞީރު
މީނާޒް/ބ.އޭދަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.61%

(705 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ނަޞީރު
ހިޔާ/ބ.ހިތާދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

11.47%

(518 ވޯޓު)

7 - ޙުސައިން ޒަމީލް
މއ.ގުލްޝަންކިނާރާ/މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.38%

(785 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޙަބީބް
ލައިޓްހައުސް/ބ.އޭދަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.42%

(651 ވޯޓު)