* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (679)   ބާތިލް (68)   ސައްޙަ (2496)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3243


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4992
G01 - ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހިންނަވަރު
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަހްމަދު މުޙައްމަދު
ކަނޑުވައި، ޅ. ހިންނަވަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.86%

(1291 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ހީރަން/ޅ.ހިންނަވަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.76%

(1236 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ
ރެޑްސްޓަރ، ޅ. ހިންނަވަރު
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

25.8%

(1288 ވޯޓު)

4 - އިލިޔާސް މުޙައްމަދު
ފިޔާތޮށިގެ، ޅ. ހިންނަވަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

23.58%

(1177 ވޯޓު)