* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1267)   ބާތިލް (66)   ސައްޙަ (2100)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3433


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4200
G02 - ނައިފަރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ނައިފަރު
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު(ކަންމަ)
ކަންމަތީގެ2/ޅ.ނައިފަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.9%

(416 ވޯޓު)

2 - ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް
ނިކަގަސްދޮގެ/ޅ.ނައިފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

22.19%

(932 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު މޫސާ
ރިވެލި/ޅ.ނައިފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

26.4%

(1109 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ދަފްތަރު 5137
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

18.29%

(768 ވޯޓު)

5 - ރިޟުވާން ޢަލީ
ނަރުގިސްވާދީ/ޅ.ނައިފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.21%

(975 ވޯޓު)