* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (231)   ބާތިލް (20)   ސައްޙަ (1372)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1623


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2744
G03 - ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ކުރެންދޫ، އޮޅުވެލިފުށި
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢާމިރު މުޙައްމަދު
އައިލޭޝް/ޅ.ކުރެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

22.63%

(621 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހިމް މުޙައްމަދުކޮއި
މޫނިމާގެ، ޅ.، ކުރެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

27.84%

(764 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ހުސައިން
ނަސްރީނުގެ، ޅ. ކުރެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

28.02%

(769 ވޯޓު)

4 - ޙުސައިން ފަޔާޟް
ފިޔާތޮށިގެ/ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

21.5%

(590 ވޯޓު)