* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (832)   ބާތިލް (44)   ސައްޙަ (1272)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2148


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2543
H01 - ކާށިދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ކާށިދޫ، ގާފަރު
ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
7 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އާޡިމް ޢަބްދުއްރަހީމް
މާހާ، ކ.ކާށިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.24%

(591 ވޯޓު)

2 - ޙުސައިން މޫސާ
ފިނިވާގެ، ކ.ކާށިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

18.13%

(461 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ނަޖީބު
ގުލްފާމްގެ، ކ.ކާށިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

30.08%

(765 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ފަޔާޟް
މިނިވަންއައްސޭރި، ކ.ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.3%

(33 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ބޮޑުރުއްދޮށުގެ، ކ.ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.66%

(93 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ގުލްދަމްގެ، ކ.ކާށިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

21.27%

(541 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ފަލާޙް
ސިލިންކޯ، ކ.ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.32%

(59 ވޯޓު)