* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-1043)   ބާތިލް (183)   ސައްޙަ (3703)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2843


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 7406
A03 - ބާރަށު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ތަކަންދޫ، އުތީމު، މުރައިދޫ، ބާރަށް
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމްމަނިކު
މަދޮށިމާގެ، ހއ. ބާރަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20.92%

(1549 ވޯޓު)

2 - ޙުސައިން ނަޞީރު
ޔާގޫތުގެ، ހއ. އުތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

27.64%

(2047 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލްވައްހާބު ޢަބްދުﷲ
ރޭލައިޓް، ހއ. ތަކަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

22.79%

(1688 ވޯޓު)

4 - ޙުސައިން ރަޝީދު
އާދަމީހިޔާ، ހއ. ތަކަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

28.65%

(2122 ވޯޓު)