* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (905)   ބާތިލް (100)   ސައްޙަ (1763)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2768


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3525
H02 - ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ދިއްފުށި، ތުލުސްދޫ، ހުރާ، ހިންމަފުށި
ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ނިޔާޒު
ހަނދާން، ކ.ހުރާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.29%

(398 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު
ފަރިޝްތާ، ކ.ތުލުސްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.3%

(81 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ރައޫފް
އިޔުރިޝް، ކ.ތުލުސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

33.02%

(1164 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ސަޢީދު
މިސްކިތްމަގު. ރަންދުވަރު، ޏ.ފުވައްމުލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

27.94%

(985 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ނާޡިމް
ޝެހެނާޒް، ކ.ހުރާ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

12.68%

(447 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޢިމްރާން
ފީރޯޒުގެ، ކ.ދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.77%

(450 ވޯޓު)