* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (376)   ބާތިލް (114)   ސައްޙަ (1961)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2451


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3922
H03 - ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ގުޅި، މާފުށި، ގުރައިދޫ
ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
ނީލޯފަރުގެ، ކ.ގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

27%

(1059 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ސަވޭރޭ، ކ.މާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.01%

(981 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ޝަލީޒް
އޯޝަންރީޑް، ކ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

26.24%

(1029 ވޯޓު)

4 - ޙަސަން ސާމިރު
ސީސަންގެ، ކ.މާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

21.75%

(853 ވޯޓު)