* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1264)   ބާތިލް (207)   ސައްޙަ (1883)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3354


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5650
I01 - މާމިގިލި ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފެންފުށި، މާމިގިލި، ދިއްދޫ، ދިގުރަށް، ދަނގެތި
އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
7 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

7

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު އިބުރާހީމް
ސަނީސައިޑް
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

17.33%

(979 ވޯޓު)

2 - ޙަމްޒާ ޤާސިމް
އިސްތަފާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.73%

(1002 ވޯޓު)

3 - ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙީމް
އާސްމާނުވިލާ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

17.42%

(984 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު މުފީދު
ނޫއަލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6%

(339 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުލްމުހައިމިން މުޙައްމަދު
ސްވިޒަލޭންޑް
އަމިއްލަ ގޮތުން

14.25%

(805 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
އަމާޒް
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

9.66%

(546 ވޯޓު)

7 - ނަދީމް އިބްރާހީމް
ސަނީބީމް
އަމިއްލަ ގޮތުން

17.61%

(995 ވޯޓު)