* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (2356)   ބާތިލް (54)   ސައްޙަ (588)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2998


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1764
I02 - މަހިބަދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މަންދޫ، މަހިބަދޫ، ކުނބުރުދޫ، އޮމަދޫ، ހަންޏާމީދޫ
އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
8 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

8

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އޯޝަންވިލާ
ޑީކިއުޕީ ޓިކެޓުގައި

10.03%

(177 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް މަޢުމޫރު
މއ. ވެލަނބުލިގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.47%

(167 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ރާޝިދު
ސާދީވިލާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.53%

(27 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޖަވީޒު
ޖަންބުމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.51%

(256 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޚަލީލް
އޯކިޑްމާގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

14.57%

(257 ވޯޓު)

6 - އާދަމް ޒާހިރު
ފިޔާތޮށިގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.79%

(208 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު މާހިރު
ދަފްތަރު،ނަންބަރު 1540
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.73%

(348 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހީމް އާދަމް
ކަންމަތީގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

18.37%

(324 ވޯޓު)