* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (114)   ބާތިލް (38)   ސައްޙަ (709)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 861


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2127
J01 - ފެލިދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފުލިދޫ، ތިނަދޫ، ފެލިދޫ
ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

4

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް
ޒަމާނީވިލާ ވ.ފެލިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.55%

(352 ވޯޓު)

2 - އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
އަސުރުމާގެ ވ. ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.03%

(341 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ނިޔާޒު
ކާރނޭޝަންވިލާ ވ. ފެލިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

18.24%

(388 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ނަޢީމް
ހަނދުވަރީގެ ވ. ފެލިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.96%

(382 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުލްކަރީމް ޔޫސުފް
ހިޔާވަހި ވ. ފުލިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.53%

(309 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢައްބާސް
ސޯސަންގެ ވ. ފުލިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

16.69%

(355 ވޯޓު)