* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (92)   ބާތިލް (51)   ސައްޙަ (652)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 795


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1956
J02 - ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ރަކީދޫ، ކެޔޮދޫ
ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

3

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ޖަޒީލާމަންޒިލް ވ. ކެޔޮދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.16%

(316 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކު
ދޭލިޔާގެ ވ. ކެޔޮދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.84%

(349 ވޯޓު)

3 - މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ދަފްތަރު 5371
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.59%

(344 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު އަޝްރަފް
މިނިވަންއައްސޭރި ވ. ކެޔޮދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.38%

(340 ވޯޓު)

5 - ފާޠިމަތު ޝާހިދާ
ވީނަސްވިލާ ވ. ކެޔޮދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.59%

(305 ވޯޓު)

6 - ޙަސަން ފަޟީލް
ގާރޑްން ވ. ރަކީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.44%

(302 ވޯޓު)