* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1413)   ބާތިލް (90)   ސައްޙަ (880)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2383


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2641
K01 - ދިއްގަރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރި، ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް، މުލި
މ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

1

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
ގުލްދަސްތާގެ މ.މުލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

22.68%

(599 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ފުއާދު
އަލިމަސްގެ މ.ދިއްގަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

20.94%

(553 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލްހާދީ އިބްރާހީމްދީދީ
އާސިއްކަގެ މ.މުލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.74%

(310 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ޝިޔާޙް
ގަހާ މ.ދިއްގަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.54%

(252 ވޯޓު)

5 - ނަދީމް އަޙްމަދު
ތިނަދޫގެ މ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.26%

(271 ވޯޓު)

6 - މުޢާވިޔަތު ޝަކީބް
ހަވީރީނާޒު މ.މުލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.84%

(656 ވޯޓު)