* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-401)   ބާތިލް (339)   ސައްޙަ (2377)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2315


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 7130
K02 - މުލަކު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މުލަށް، ނާލާފުށި، ކޮޅުފުށި
މ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
8 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

2

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ވަޙީދު
ކަނީރުމާގެ، ޅ.ކުރެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.87%

(490 ވޯޓު)

2 - ޔޫސުފް ޞިދުޤީ
މޫނިމާގެ، މ.ކޮޅުފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.19%

(1226 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު މަޖުދީ
ނަލަރީތިވިލާ ، މ.ކޮޅުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

13.25%

(945 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ސުލައިމާން
ހުޅުމާލެ - އެންދެރި 7
ޕީއޭ ޓިކެޓުގައި

17.36%

(1238 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު މޫސާފުޅު
ތެމާ، މ.މުލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.93%

(779 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ނިޝާން
މާކޯނި، މ.މުލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.79%

(413 ވޯޓު)

7 - ޒާހިރު މުޙައްމަދު
ޒަމީން، މ.މުލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.02%

(1071 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޢާދިލް
ރޯޝަނީގެ، މ.މުލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.58%

(968 ވޯޓު)