* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (572)   ބާތިލް (86)   ސައްޙަ (1838)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2496


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3676
A04 - ދިއްދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ދިއްދޫ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޔޫސުފް ސިރާޖް
ހަޒާރުމާގެ، ހއ. ދިއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

26.58%

(977 ވޯޓު)

2 - ޝަރަފުއްދީން އަބޫބަކުރު
މ. އަލިގާ، މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

21.52%

(791 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ބަނާތުގެ، ހއ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.47%

(201 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ރިޝްވާން
ޢާލަމް، ހއ. ދިއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.59%

(867 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޙަސަން
ދާންނާގެއާގެ، ހއ. ދިއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

22.85%

(840 ވޯޓު)