* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (300)   ބާތިލް (138)   ސައްޙަ (1413)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1851


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4240
L01 - ބިލަތްދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފީއަލި، ބިލަތްދޫ، މަގޫދޫ
ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
7 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

6

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިދުރީސް އަބޫބަކުރު
ޖަވާހިރުމާގެ، ފ. ފީއަލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.97%

(762 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒާހިރު
ސަލްޖަމްގެ، ފ. މަގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.22%

(603 ވޯޓު)

3 - މޫސާ ޖަލީލް
ލިލީޕާކް، ފ. މަގޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.42%

(145 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހިމް ނަޞީރު
ފިނިހިޔާގެ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

14.67%

(622 ވޯޓު)

5 - އުމަރު ޒާހިރު
ސަލްޖަމްގެ، ފ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.79%

(712 ވޯޓު)

6 - މޫސާ އިސްމާޢިލް
މޫސަލް، ފ. ބިލެތްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.81%

(755 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހިމް ކަލޭފާނު
ސޯސަންމާގެ، ފ. ބިލެތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.12%

(641 ވޯޓު)