* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (165)   ބާތިލް (51)   ސައްޙަ (1175)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1391


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3525
L02 - ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ދަރަނބޫދޫ، ނިލަންދޫ
ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
8 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

2

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހިމް ހަލީމް
ގްޑްލަކް، ފ. ދަނރަބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.07%

(355 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޚަލީލް
ފުލޫނިޔާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.87%

(489 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލްލަޠީފް އަޙްމަދު
އަތިރީގެ، ފ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.96%

(633 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު
ރާހި، ފ. ނިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.29%

(398 ވޯޓު)

5 - މޫސާ އަހްމަދު
ބަގީޗާގެ، ފ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.79%

(486 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު އިބްރާހިމް
ޑަބްލިން، ފ. ދަނރަބޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.86%

(418 ވޯޓު)

7 - އާދަމް އަޙްމަދު
ސައިމާގެ، ފ. ދަރަނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.43%

(262 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ޢަލީ
އޯކިޑްމާގެ، ފ. ނިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

13.73%

(484 ވޯޓު)