* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (635)   ބާތިލް (129)   ސައްޙަ (1382)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2146


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4146
M01 - މީދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މީދޫ، ބަނޑިދޫ، ރިނބުދޫ، ހުޅުދެލި
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
8 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

5

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ނާޒިމް އިބްރާހިމް
ބިންގާ، ދ. ރިނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.83%

(283 ވޯޓު)

2 - ޙަމްދީ ޢަބްދުﷲ
މޫނިމާގެ، ދ. ހުޅުދެލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

16.23%

(673 ވޯޓު)

3 - މޫސަލް މުޞަޠަފާ
ފިނިވާގެ، ދ. މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

18.14%

(752 ވޯޓު)

4 - ޝާޠިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ބޯގަންވިލާ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.29%

(551 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު
ދަފްތަރު ނަމްބަރު 1818
އަމިއްލަ ގޮތުން

16.79%

(696 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހިމް ފާއިޒް
ޗާންދަނީވިލާ، ދ. މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.7%

(651 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހިމް އުސްމާން
ދަފްތަރު ރސ 8216
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.05%

(168 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޝާމް
ޒަމާން، ދ. ހުޅުދެލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.97%

(372 ވޯޓު)