* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (763)   ބާތިލް (153)   ސައްޙަ (1595)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2511


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4784
M02 - ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ވާނީ، މާއެނބޫދޫ، ކުޑަހުވަދޫ
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

4

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ޙަމީދު
އަލިވާގެ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

19.46%

(931 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
ޑޭޒީވިލާ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.13%

(724 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ނާފިޢު މޫސާ
ރޯޒްލީން،ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.4%

(641 ވޯޓު)

4 - އިސްމާޢީލް ސަޢީދު
ފަލަކް، ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

19.11%

(914 ވޯޓު)

5 - އަޝްރަފް ޢަބްދުއްސައްތާރު
ދަފްތަރު ނަމްބަރ 2669
އަމިއްލަ ގޮތުން

18.16%

(869 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ބުލްބުލާގެ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.74%

(705 ވޯޓު)