* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1799)   ބާތިލް (96)   ސައްޙަ (1172)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3067


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2344
N01 - ވިލުފުށި ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ބުރުނި، ވިލުފުށި، މަޑިފުށި، ދިޔަމިގިލި
ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ނަސީތު
ޒަމީން ތ.މަޑިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.88%

(255 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން ފައުޒީ
އިރުމަތީގެ ތ.ވުލުފުށި
ޕީއޭ ޓިކެޓުގައި

19.88%

(466 ވޯޓު)

3 - މައުމޫން ސުލައިމާން
ނާރިގުވިލާ ތ.ވިލުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

26.49%

(621 ވޯޓު)

4 - ޙުސައިން އަޙްމަދު
އަޞުރުމާގެ ތ.މަޑިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

16.81%

(394 ވޯޓު)

5 - އިބްރާހީމް ޙިލްމީ
ހުސްނުހީނާގެ ތ.ވިލުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

25.94%

(608 ވޯޓު)