* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1542)   ބާތިލް (114)   ސައްޙަ (1850)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3506


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3700
N02 - ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ގުރައިދޫ، ގާދިއްފުށި، ތިމަރަފުށި
ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ޙަލީމް ޢަބްދުﷲ
ފިތުރޯނުގެ ތ.ގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

22.22%

(822 ވޯޓު)

2 - ޙުސައިން އަޙަދު
އޮނުތޫރި ތ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.3%

(899 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޢަލީ
އާނު ތ. ތިމަރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.46%

(942 ވޯޓު)

4 - ޙަސަން ޒަރީރު
ހަސްތީ ތ.ތިމަރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

28.03%

(1037 ވޯޓު)