* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1442)   ބާތިލް (102)   ސައްޙަ (1006)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2550


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2011
O01 - އިސްދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: އިސްދޫ (އިސްދޫ، އިސްދޫކަޅައިދޫ)، ދަނބިދޫ، މާބައިދޫ
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ނަޝްރިފް
މާގަސްދޮށުގެ.ލ،އިސްދު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20.89%

(420 ވޯޓު)

2 - އަޙުމަދު އާސިފް
ސީސައިޑް.ލ،މާބައިދު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.51%

(513 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ޝަރީފް
ސޯސަންގެ.ލ،މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.08%

(82 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހިމް ޙަމީދު
އާސްމާނުވިލާ،ލ.އިސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

28.39%

(571 ވޯޓު)

5 - ފާތިމަތު ޖަމީލް
ސޯސަންވިލާ.ލ،މާބައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

21.13%

(425 ވޯޓު)