* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (907)   ބާތިލް (66)   ސައްޙަ (1871)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2844


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3742
O02 - ގަމު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މުންޑޫ ކަޅައިދޫ، ގަން
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުއްﷲ ޤާސިމް
ސިލެޓް.ލ،ގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

16.25%

(608 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ފާއިދު
ގުލްފާމުގެ ލ. ގަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

21.89%

(819 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މާވިނަ.ލ،ގަމު ތުނޑި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.05%

(713 ވޯޓު)

4 - ޢަބަދުލް ވައްހާބް ޢަބްދުﷲ
މާތުނޑި.ލ،ގަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.53%

(581 ވޯޓު)

5 - ޙަސަން ޒަކީ
ނިމެރި.ލ،ގަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.08%

(639 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުއްރައޫފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ކަރަންކާގެ.ލ،މުންޑޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.21%

(382 ވޯޓު)