* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (651)   ބާތިލް (90)   ސައްޙަ (1636)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2377


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3272
O03 - ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފޮނަދޫ، ގާދޫ، މާމެންދޫ
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ބަހާރުއާގެ.ލ،ފޮނަދު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20.32%

(665 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޝިޔާމް
ފިތުރޯނުވިލާ.ލ،މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.11%

(560 ވޯޓު)

3 - ޝާހީން އިސްމާޢީލް
މަލަސް.ލ،ފޮނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

31.08%

(1017 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް އަނީސް
އަންނާރުމާގެ.ލ،ފޮނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

31.48%

(1030 ވޯޓު)