* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1039)   ބާތިލް (58)   ސައްޙަ (1502)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2599


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3004
A05 - ކެލާ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ކެލާ، ވަށަފަރު ފިއްލަދޫ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ފަތުޙުﷲ ޙަސަން
އާރު، ހއ. ފިއްލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.27%

(699 ވޯޓު)

2 - އާދަމް ތަޙްޒީމް
ގާދޫ، ހއ. ކެލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

27.46%

(825 ވޯޓު)

3 - ޙުސައިން ޙަމީދު
ނިވާ، ހއ. ކެލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

22.27%

(669 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ފަޔާޟް
ސަންސަންގެ، ހއ. ކެލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

27%

(811 ވޯޓު)