* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1663)   ބާތިލް (82)   ސައްޙަ (1516)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3261


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3032
P01 - ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ކޮލަމާފުށި، ވިލިނގިލި
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ހާރޫން ރަޝީދު
ހިޔަލީގެ ، ގއ. ވިލިނގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.64%

(747 ވޯޓު)

2 - ސަޢުދުﷲ ރަޝީދު
އޯކިޑްވިލާ ، ގއ. ވިލިނގިލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

20.68%

(627 ވޯޓު)

3 - މަސްޢޫދު އަޙްމަދު
ބޮކަރުމާވިލާ ، ގއ. ވިލިނގިލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.98%

(727 ވޯޓު)

4 - ޝުޢާއުﷲ ސަޢީދު
ދޮންވެލި ، ގއ. ވިލިނގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.18%

(339 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ރައޫފް
ފިޔަވަހި ، ގއ. ކޮލާމާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

19.53%

(592 ވޯޓު)