* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1133)   ބާތިލް (58)   ސައްޙަ (1419)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2610


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2837
P02 - ދާންދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙަންމަދު ސިޔާމް
އަސްރުމާގެ ، ގއ. ދާންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.17%

(714 ވޯޓު)

2 - މުޙަންމަދު ޢާދިލް
ކަރަންކާގެ ، ގއ. ދާންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.27%

(717 ވޯޓު)

3 - އިބްރާޙީމް ޞާބިރު
ރޯޒްބެޑް ، ގއ. ދާންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

26.05%

(739 ވޯޓު)

4 - މުޙަންމަދު ޢަގީލު
ބްލޫފިޝް ، ގއ. ދާންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.51%

(667 ވޯޓު)