* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (277)   ބާތިލް (160)   ސައްޙަ (2025)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2462


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4050
P03 - ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ކޮނޑޭ، ދިޔަދޫ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ، ދެއްވަދޫ
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުއްސަލާމް މުޙަންމަދު
ހިލިހިލާގެ ، ގއ.ގެމަނަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

26.62%

(1078 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން ސިނާދު
ދިލްޝާދުގެ ، ގއ. ދެއްވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.38%

(947 ވޯޓު)

3 - އާމިރު ޢަލީ
ހެޕީކޯނަރ ، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

28.69%

(1162 ވޯޓު)

4 - މުޙަންމަދު ދިދީ
ބްލޫހެވަން ، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

21.31%

(863 ވޯޓު)