* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (2027)   ބާތިލް (100)   ސައްޙަ (1241)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3368


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2481
Q01 - ތިނަދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ތިނަދޫ
ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ދީދީ
ބްލެކްސްމިތް ގދ. ތިނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.59%

(610 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޙަސަން ދީދީ
ހިންދޫސް ގދ. ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

27.01%

(670 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ނަސީމް
ތިބްރޯޒްގެ ގދ.ތިނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

18.1%

(449 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ގައިޞު
ސަނީޑޭލް ގދ. ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

26.08%

(647 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުﷲ ފާއިޒު
ހަޒާރުމާގެ ގދ. ތިނަދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

4.23%

(105 ވޯޓު)