* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1196)   ބާތިލް (168)   ސައްޙަ (2311)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3675


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4622
Q02 - މަޑަވެލި ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ތިނަދޫ (ދެކުނު)، މަޑަވެލި، ހޯނޑެއްދޫ، ނަޑެއްލާ
ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ޒުބައިރު
އަމާޒު ގދ. ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20.51%

(948 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް
ޖައްރާފު ގދ. ތިނަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.1%

(97 ވޯޓު)

3 - ޝާފީ އާދަމް
އަތަމާގެ ގދ. މަޑަވެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.65%

(1093 ވޯޓު)

4 - ސާހިރު ޙަސަން
އަދުންގެ ގދ. މަޑަވެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

27.3%

(1262 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުﷲ ޝިފާޒު
ޝާދީވިލަ ގދ. ހޯޑެއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

26.44%

(1222 ވޯޓު)