* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1529)   ބާތިލް (122)   ސައްޙަ (1269)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2920


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2537
Q03 - ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ރަތަފަންދޫ، ފިޔޯރީ، ފަރެސް މާތޮޑާ
ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އާސިޔަތު ނަޖީބް
ގުލްޒާރުގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

19.94%

(506 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ ފިކުރީ
ޗާންދަނީގެ ގދ. ރަތަދަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.71%

(221 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު މުޙުތާރު
ނެލުން ގދ.ފިއޯރީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.61%

(599 ވޯޓު)

4 - ޖާދުﷲ އަޙްމަދު
ކަރަންކާގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

18.6%

(472 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ވަހީދު
އަލްފާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

29.13%

(739 ވޯޓު)