* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (746)   ބާތިލް (74)   ސައްޙަ (2008)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2828


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4015
Q04 - ގައްދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ވާދޫ، ގައްދޫ
ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ނިޒާމް
ދަފްތަރު 5699 މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.71%

(992 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޝާމިޚު
އިރުދޭމާގެ ގދ.ގައްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.78%

(1035 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ސާޔާ ގދ. ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

22.04%

(885 ވޯޓު)

4 - ޙުސައިން ނަޝީދު
ދޫރެސް ގދ ވާދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.94%

(158 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޠަލާލް
ދަފްތަރު 3460 މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.54%

(945 ވޯޓު)