* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1133)   ބާތިލް (64)   ސައްޙަ (1675)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2872


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3350
R01 - ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު، ދިގުވާޑު، ހޯދަނޑު
ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ޝަރީފް
ރޭވަ،ދިގުވާނޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.88%

(800 ވޯޓު)

2 - ޢަބަދުއްﷲ ޙަބީބް ޙަސަން
ބެސްޓް،ހޯދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.48%

(820 ވޯޓު)

3 - އިބްރާޙީމް ފިކުރީ ޙުސައިން
ފެހިއަލި،ހޯދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.85%

(866 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ޝާޙް
ދޫރެސް،ދަޑިމަގު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.79%

(864 ވޯޓު)