* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (478)   ބާތިލް (126)   ސައްޙަ (1782)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2386


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3564
R02 - ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފުވައްމުލަކު މާލެގަން، މާދަނޑު، މިސްކިތްމަގު
ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
7 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ސަޢީދު
އެއްގަމިގެ،މާދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.46%

(836 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ މުޙަންމަދު (ތަރާނާ)
ތަރާނާގެ،މިސްކިތްމަގު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

22.03%

(785 ވޯޓު)

3 - މުޙަންމަދު ނިޘާމް ޙަސަން
މުސްކުޅިގެ،ޏ.ފުވައްލައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.46%

(337 ވޯޓު)

4 - މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ބްލޫލައިޓް،މިސްކިތްމަގު،ޏ.ފުވައްލައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.13%

(76 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު ޒާހިރު
މާޒާ،މިސްކިތްމަގު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.06%

(608 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ މުރުތަޟާ ޙުސައިން
ޖާދޫގެ،މިސްކިތްމަގު،ޏ.ފުވައްލައް
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

1.74%

(62 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ފަޒާދު
ސަނީލޮޖް،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.13%

(860 ވޯޓު)