* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (985)   ބާތިލް (214)   ސައްޙަ (2014)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3213


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4028
B01 - ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހަނިމާދޫ، ފަރިދޫ، ފިނޭ، ނައިވާދޫ، ނެއްލައިދޫ، ހިރިމަރަދޫ
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ސަމީރު
ދަފްތަރު ނަންބަރ 6821
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

22.24%

(896 ވޯޓު)

2 - އާދަމް ޝަރީފް އިބްރާހީމް
ދަފްތަރު ނަންބަރ 3306
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

22.32%

(899 ވޯޓު)

3 - މުޙަންމަދު ޤާސިމް
ރޯޒް ފްލާވަރ / ހދ.ހަނިމާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

27.71%

(1116 ވޯޓު)

4 - މުޞްޠަފާ ސަލީމް
އެނގަކުރި / ހދ.ހަނިމާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

27.73%

(1117 ވޯޓު)