* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (590)   ބާތިލް (140)   ސައްޙަ (1462)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2192


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2923
R03 - ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު، ދޫޑިގަން
ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މޫނިސާ އަބްދުލް ޙަކީމް
ކެޕްރީ،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.67%

(692 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ބަދީޢު
މުޝްތަރީގެ،ފުނާޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.33%

(185 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުއްﷲ އިބްރާހީމް
ހެލެބެލިމާގެ،ދޫނޑިގަން،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.35%

(741 ވޯޓު)

4 - އިބްރާޙީމް އަޙްމަދު
މަލްގަޑިގެ،ދޫނޑިގަން،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

21.69%

(634 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު ޝަފީޤު ޢަދުނާން
ރިވެލި،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

22.96%

(671 ވޯޓު)