* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1521)   ބާތިލް (10)   ސައްޙަ (2080)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3611


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2080
S02 - ފޭދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފޭދޫ
އައްޑޫ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
3 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު މިރުޒާދު
މަގުމަތީގެ/ސ.ފޭދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

50.48%

(1050 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު މުއުމިން
ކަރަންކާވިލާ/ސ.ފޭދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

45.48%

(946 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު މިންހާޖް
ހިރިލަންދޫގެ/ސ.ފެދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.04%

(84 ވޯޓު)