* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1428)   ބާތިލް (24)   ސައްޙަ (1878)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3330


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1878
S05 - ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހިތަދޫ މެދު
އައްޑޫ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
3 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ރިޔާޒް/ސ.ހިތަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.48%

(103 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޙަލީމް
އަނޯނާގެ/ސ.ހިތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

39.3%

(738 ވޯޓު)

3 - ޙުސައިން ޙިލްމީ
ނާޒް/ސ.ހިތަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

55.22%

(1037 ވޯޓު)