* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1359)   ބާތިލް (19)   ސައްޙަ (1865)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3243


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1865
S06 - ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހިތދޫ އުތުރު
އައްޑޫ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަންވަރު ޙަސަން
ސްޓަރލައިޓް/ސ.ހިތަދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

5.04%

(94 ވޯޓު)

2 - ޙުސައިން ފަހުމީ
މާބަގީޗާގެ/ސ.ހިތަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

49.38%

(921 ވޯޓު)

3 - ޙުސައިން ޞާލިޙް
އަލި/ސ.ހިތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

44.45%

(829 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވަޖުދީ
ނޫރުވާދީ/ސ.ހިތަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.13%

(21 ވޯޓު)